โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ “การออกแบบการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ “Project based learning” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1

11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ “การออกแบบการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ “Project based learning” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1