โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงานเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2562

โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงานเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2562

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา

ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2