โครงการส่งเสริมบทบาทผู้นำสตรี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1

29 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 14.00 นาฬิกา โครงการส่งเสริมบทบาทผู้นำสตรี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1