โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 นาฬิกา

ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ