โครงการศึกษาดูงานคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลนครนนทบุรี

โครงการศึกษาดูงานคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลนครนนทบุรี

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 – 17.30 นาฬิกา

ณ จังหวัดราชบุรี