โครงการศึกษาดูงานกองทุนสวัสดิการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการศึกษาดูงานกองทุนสวัสดิการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 06.00 – 18.00 นาฬิกา 

ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี