พิธีเปิดโครงการลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิ

13 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิ (พิธีเปิด 14 ก.พ. 62 เวลา 18.00 นาฬิกา)