โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา

ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2