โครงการยกย่องแม่ดีเด่น และโครงการประกวดชุมชนดีเด่น

โครงการยกย่องแม่ดีเด่น และโครงการประกวดชุมชนดีเด่น

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 – 14.00 นาฬิกา

ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2