โครงการยกย่องพ่อดีเด่นและโครงการยกย่องผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2

โครงการยกย่องพ่อดีเด่นและโครงการยกย่องผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 – 14.00 นาฬิกา

ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2