โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 12 ประชานิเวศน์ 3

โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 09.30 นาฬิกา

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 12 ประชานิเวศน์ 3