โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคล พนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล และผู้เกี่ยวข้อง “การจัดเก็บผลงาน” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1

โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคล พนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล และผู้เกี่ยวข้อง

“การจัดเก็บผลงาน”

วันที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 – 16.30 นาฬิกา 

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1