โครงการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม หลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพการทำงานเป็นทีมและการศึกษาดูงานการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณี”  ณ จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก

โครงการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม

หลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพการทำงานเป็นทีมและการศึกษาดูงานการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณี”

วันที่ 21 – 24 พฤศจิกายน 2562

ณ จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก