โครงการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม หลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพการทำงานเป็นทีมของสำนักการคลังและการศึกษาดูงานด้านการจัดเก็บรายได้” ณ จังหวัดระยอง

โครงการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม หลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพการทำงานเป็นทีมของสำนักการคลัง

และการศึกษาดูงานด้านการจัดเก็บรายได้”

วันที่ วันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2562

ณ จังหวัดระยอง