โครงการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม หลักสูตร “การเสริมสร้างทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีมของบุคลากรฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล และการศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ณ จังหวัดเลย

โครงการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม หลักสูตร “การเสริมสร้างทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีมของบุคลากรฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล และการศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ณ จังหวัดเลย