โครงการพัฒนาการบริหารงานนอกระบบและตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 “พัฒนาศักยภาพผู้นำชมศูนย์การเรียนรู้ด้วยเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ” ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1

โครงการพัฒนาการบริหารงานนอกระบบและตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

“พัฒนาศักยภาพผู้นำชมศูนย์การเรียนรู้ด้วยเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ”

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 09.30 นาฬิกา

ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1