โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปด้านสุขภาพ (หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคเพื่อสุขภาพ) ณ ชุมชนอัญชลี 2 ตำบลท่าทราย

โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปด้านสุขภาพ (หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคเพื่อสุขภาพ)

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 15.00 นาฬิกา 

ณ ชุมชนอัญชลี 2 ตำบลท่าทราย