โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน ณ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน

วันที่ 25 – 28 มีนาคม 2563

ณ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย