โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน ณ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน

วันที่ 18 – 21 มีนาคม 2563 

ณ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย