โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน ณ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน

วันที่ 11 – 14 มีนาคม 2563 

ณ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย