โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน ณ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน

วันที่ 19 – 22 กุมภาพันธ์ 2563 

ณ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย