โครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. (ทบทวน) ณ อาคารฝ่ายป้องกันฯ ศูนย์นันทนาการ (แยกสนามบินน้ำ)

โครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. (ทบทวน)

วันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา

ณ อาคารฝ่ายป้องกันฯ ศูนย์นันทนาการ (แยกสนามบินน้ำ)