โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชนในเขตเทศบาล ณ อาคารฝ่ายป้องกันฯ ศูนย์นันทนาการ (แยกสนามบินน้ำ)

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชนในเขตเทศบาล

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา

ณ อาคารฝ่ายป้องกันฯ ศูนย์นันทนาการ (แยกสนามบินน้ำ)