โครงการจัดอบรมผู้ประกอบการ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2

โครงการจัดอบรมผู้ประกอบการ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 – 12.00 นาฬิกา 

ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2