โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี และพุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ์

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19.00 นาฬิกา

ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี และพุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ์