โครงการกีฬานักเรียนเทศบาล ณ ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติฯ

โครงการกีฬานักเรียนเทศบาล

วันทีี่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 06.00 – 17.30 นาฬิกา

ณ ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติฯ