อบรมโครงการผู้สัมผัสอาหาร (สุขาภิบาล) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1

อบรมโครงการผู้สัมผัสอาหาร (สุขาภิบาล)

วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 15.30 นาฬิกา

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1