อบรมเพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดโครงการนครนนท์สู่เมืองคาร์บอนต่ำ ชุมชนคาร์บอนต่ำ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1

อบรมเพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดโครงการนครนนท์สู่เมืองคาร์บอนต่ำ ชุมชนคาร์บอนต่ำ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 – 15.30 นาฬิกา

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1