อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2

7 มกราคม 2562 เวลา 07.30 – 16.30 นาฬิกา อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2