อบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงาน To Be Number One แก่ครู ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1

26 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา อบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงาน To Be Number One แก่ครู ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1