อบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562 โครงการยกระดับมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2562

อบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562 โครงการยกระดับมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2562

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 นาฬิกา

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1