อบรมชี้แจงโครงการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและติดตามปัญหามลพิษทางน้ำ ปี 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 

อบรมชี้แจงโครงการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและติดตามปัญหามลพิษทางน้ำ ปี 2563

วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 15.30 นาฬิกา 

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1