อบรมชี้แจงโครงการคาร์บอนต่ำ ปี 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1

อบรมชี้แจงโครงการคาร์บอนต่ำ ปี 2563

วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 15.30 นาฬิกา

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1