อบรมชี้แจงเกณฑ์การประกวดโรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร (Nakornnont Zero Waste School Award) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1

อบรมชี้แจงเกณฑ์การประกวดโรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

(Nakornnont Zero Waste School Award)

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 นาฬิกา

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1