อบรมชี้แจงการดำเนินโครงการชุมชนคลองสวย น้ำใส ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1

อบรมชี้แจงการดำเนินโครงการชุมชนคลองสวย น้ำใส ประจำปี 2562

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 15.30 นาฬิกา

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1