อบรมคำนวณก๊าซเรือนกระจก โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ ปี 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 

อบรมคำนวณก๊าซเรือนกระจก โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ ปี 2563

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 15.30 นาฬิกา 

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1