ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ Zeo waste school ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ Zeo waste school

วันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 

ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์