ศึกษาดูงานโครงการต้นกล้าชุมชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 2563 ณ จังหวัดระยอง

ศึกษาดูงานโครงการต้นกล้าชุมชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 2563

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563 เวลา 05.30 – 16.30 นาฬิกา

ณ จังหวัดระยอง