ศึกษาดูงานการจัดการมูลฝอยชุมชนต้นแบบ ณ จังหวัดบุรีรัมย์

ศึกษาดูงานการจัดการมูลฝอยชุมชนต้นแบบ

วันที่ 2 – 3 มีนาคม 2563 

ณ จังหวัดบุรีรัมย์