มอบรางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำ โครงการชุมชนคาร์บอนต่ำ ประจำปี 2562

มอบรางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำ โครงการชุมชนคาร์บอนต่ำ ประจำปี 2562

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 – 15.30 นาฬิกา 

ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2