มอบป้าย Clean Food Good Taste โครงการยกระดับมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2562

มอบป้าย Clean Food Good Taste โครงการยกระดับมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2562

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 – 15.00 นาฬิกา

ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2