มอบประกาศนียบัตรโครงการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและติดตามปัญหามลพิษทางน้ำ ประจำปี 2562 และมอบรางวัลโครงการชุมชนคลองสวยน้ำใส ประจำปี 2562

 มอบประกาศนียบัตรโครงการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและติดตามปัญหามลพิษทางน้ำ ประจำปี 2562

และมอบรางวัลโครงการชุมชนคลองสวยน้ำใส ประจำปี 2562

ว้นที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 – 15.30 นาฬิกา

ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2