พิธีเปิดโครงการเข้าร่วมนิทรรศการทางการศึกษาเทศบาล การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

พิธีเปิดโครงการเข้าร่วมนิทรรศการทางการศึกษาเทศบาล การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ

7 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 17.00 นาฬิกา

ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด