พิธีเปิดโครงการยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและระดับปฐมวัย ดูงาน นครปฐม, กาญจนบุรี ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1

โครงการยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและระดับปฐมวัย ดูงาน นครปฐม, กาญจนบุรี

วันที่ 24 – 26 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา 

ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 (พิธีเปิด 24 เม.ย. 62)