พิธีเปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรีและวัดแคนอก

พิธีเปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 18.30 นาฬิกา 

ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรีและวัดแคนอก