พิธีเปิดโครงการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ กิจกรรมที่ 1 “คู่มือปฏิบัติงาน” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1

17 – 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา โครงการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ กิจกรรมที่ 1 “คู่มือปฏิบัติงาน” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 (พิธีเปิด 18 ก.พ. 62)