พิธีเปิดโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล ณ ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลนครนนทบุรี

พิธีเปิดโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 นาฬิกา 

ณ ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลนครนนทบุรี

และพิธีปิด เวลา 14.00 นาฬิกา