พิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียน ชุมชน สถานประกอบการ วัด ปลอดบุหรี่

พิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียน ชุมชน สถานประกอบการ วัด ปลอดบุหรี่

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 นาฬิกา

ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม