พิธีปิดโครงการจัดกิจกรรมเยาวชนแห่งชาติ ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

พิธีปิดโครงการจัดกิจกรรมเยาวชนแห่งชาติ

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 นาฬิกา

ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี