พิธีปิดโครงการค่ายพุทธศาสนาเพื่อเด็กและเยาวชน

พิธีปิดโครงการค่ายพุทธศาสนาเพื่อเด็กและเยาวชน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 นาฬิกา

ณ วัดพุทธปัญญา